Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy:

 

 

 

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych opatrzonych poniższą klauzulą, jej brak uniemożliwi nam realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Oferty pracy prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl (nazwa stanowiska w temacie maila).

  

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ofert, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. rekrutacji - tel. 690 448 120

  

Klauzula rekrutacyjna:

1. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 celem przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

2. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

3. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a, b, c RODO. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy ProNatury przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi ProNatura podpisała stosowne umowy. Dane będą również przekazywane w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności  w CV i/lub liście motywacyjnym) w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o. o, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MKUO ProNatury Sp. z o. o i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem kontakt z wyznaczonym w MKUO ProNatura Administratorem  Ochrony Danych poprzez: arnold.partner@gmail.com.

7. Dane osobowe kandydatów do pracy  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Treść zgody dla celów dalszej rekrutacji :

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. 

Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.