stopka

INFORMACJE O PROJEKCIE

Dnia 15 maja br. Spółka zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Projektu „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt jest zlokalizowany w Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.

Celem głównym Projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu w Bydgoszczy. Cel główny jest bezpośrednio związany z celem głównym priorytetu inwestycyjnego 6.I. II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. „Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu”.

Zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów podlegających składowaniu. Cel główny wynika z szeregu celów szczegółowych takich jak:

  • Zwiększenie ilości odpadów komunalnych podlegających odzyskowi oraz unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie;
  • Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie;
  • Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu;
  • Uzyskanie pozytywnego efektu gospodarczego, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej społeczności w związku z realizacją Projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 97 985 396,02 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 41 416 488,18 PLN.

____________________

Pobierz Informacje o Projekcie w formacie PDF.

 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W związku z realizacją przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy projektu pn. „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail (nadużycia.pois@mr.gov.pl).

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

___________________

Pobierz Informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w formacie PDF.