Deklaracja dostępności pronatura.bydgoszcz.pl

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pronatura.bydgoszcz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak transkrypcji, Pdfy w formie plików

Wyłączenia

 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.; nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Kowalski.
 • E-mail: l.kowalski@pronatura.bydgoszcz.pl
 • Telefon: 797665658

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
 • Adres: Ernsta Petersona 22 85-862 Bydgoszcz
 • E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
 • Telefon: 525065096

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. mieści się przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy.

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz (budynek "Hotelu Chemik")

Infolinia: (52) 522 22 88

e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Dojazd komunikacją miejską:

Linie autobusowe: 59, 73, 84, 85 (do przystanku "Kapuściska")

Linie tramwajowe: 2, 7, 8 (do przystanku "Kapuściska")